EcoTourism Policy

(In English below)

Rösjöstugorna och Ecoadventures policy är att minska den miljömässiga påverkan så mycket som möjligt och maximera den lokala nyttan så mycket som möjligt. Detta görs genom att;

Vid Inköp

  • Företagets inköp sker lokalt & regionalt i första hand. 
  • Biologiskt nedbrytbart vid kemikalier, Hållbarhet (tidslängd), Second Hand samt material och miljöpåverkan vid tillverkning är kriterier vi följer.
  • Hela tiden minska ned inköp av produkter med kort livscykel.

Logi Verksamhet 
Att årligen sträva efter att minska volymen avfall.
Minska förbrukningen av fossila bränslen. Att i samarbete fortsätta att utveckla vår egen strömförsörjning via sol och vind. Att paketera och boka längre vistelser för att minska resandet per besök och antalet besökare.  

Guide Verksamhet
Styra turer och verksamhet till områden med färre besökare för att minska på slitage i högaktivitets zonerna. Styra turer och verksamhet till tider på året med färre antal besökare för att lätta trycket för naturen under högsäsongen. Att utbilda våra gäster i hur man besöker naturen med minsta möjliga påverkan. Jobba med små grupper i känslig natur. Att paketera Hållbara & säkra turer och boka längre vistelser för att minska resandet per besök och antalet besökare.  

EcoTourism Policy

Rösjöstugorna and Ecoadventures’ policy is to reduce the environmental impact as much as possible and maximize the local benefit as much as possible. This is done by;

At Purchase
The company’s purchases take place locally & regionally in the first instance.
Biodegradable in the case of chemicals, Durability (length of time), Second Hand as well as materials and environmental impact during manufacturing are criteria we follow.
Constantly reduce purchases of products with a short life cycle.

Accommodation Business
To annually strive to reduce the volume of waste.
Reduce the consumption of fossil fuels. To continue to develop our own power supply via solar and wind in cooperation. To package and book longer stays to reduce travel per visit and the number of visitors.

Guide Activities
Direct tours and activities to areas with fewer visitors to reduce wear and tear in the high activity zones. Guide tours and activities to times of the year with fewer visitors to ease the pressure on nature during the high season. To educate our guests on how to visit nature with the least possible impact. Work with small groups in sensitive nature. To package Sustainable & safe tours and book longer stays to reduce travel per visit and the number of visitors.