EcoTourism
(In English below)

Ecoturism Policy
Nationalpark är det starkaste skydd ett område kan få. Det ges bara till de finaste och mest värdefulla områdena i det svenska landskapet.

I denna miljö bedriver vi Rösjöstugorna AB med vårt guideföretag Ecoadventure vår naturnära verksamhet. 

Vårt mål är att verksamheten ska bedrivas långsiktigt och värna om den unika naturen på Fulufjället. Vi tar hänsyn till lokala förutsättningar på ett miljövänligt och klimatsmart sätt.

Vi genomför våra guidade turer på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till historiken, kulturen, säkerhet samt praktiskt utförande.

Vår gäst får kunskap om detta via genomgång av våra kunniga guider och värdar.

Företaget försöker skapa förutsättningar och samarbeten med andra lokala företag och ge dem förutsättningar för att växa och bedriva sin verksamhet i samarbete med oss.

Varje år försöker vi bättra vår verksamhet genom feedback från gäster, besökare och våra guider.

Vi vill erbjuda en ekoturism i en skyddad miljö för våra besökare som samtidigt lär sig att värna och ta hänsyn vår fantastiska natur.

Kultur & Miljövärden i Fulufjällets Nationalpark

 • Helt unik sandstensplatå.
 • Riktig urskog längs sluttningarna.
 • Ett orört fjäll utan renbete
 • Björn och järv. Barnvisan Mors Lilla Olle härstammar från sydligaste delen av Fulufjället.
 • Hög mångfald av mossor och lavar, ca 400 enskilda arter. Vilket är den enskilt största biologiska mångfalden av vardera arter.
 • Ett av världens äldsta träd Old Tjikko (5550 år gammalt)
 • Njupeskär som är ett av de högsta vattenfallen i landet med ett fritt fall på ca 70 meter och en totalhöjd på 93 meter.
 • Nationalpark som fortsätter in i grannlandet Norge
 • En kulturmiljö med mängder av arkeologiska fyndplaser. Från en stenålders boplats, offeraltare, gravar, båtplatser samt mycket mer.

Miljöpolicy
Rösjöstugorna och Ecoadventure förökser minska den miljömässiga påverkan så mycket som möjligt och maximera den lokala nyttan så mycket som möjligt. Detta görs genom att;

Vid Inköp

 • Företagets inköp sker lokalt & regionalt i första hand. 
 • Biologiskt nedbrytbart vid kemikalier, Hållbarhet (tidslängd), Second Hand samt material och miljöpåverkan vid tillverkning är kriterier vi följer.
 • Hela tiden minska ned inköp av produkter med kort livscykel.

Logi Verksamhet 
Att årligen sträva efter att minska volymen avfall.
Minska förbrukningen av fossila bränslen. Att i samarbete fortsätta att utveckla vår egen strömförsörjning via sol och vind. Att paketera och boka längre vistelser för att minska resandet per besök och antalet besökare.  

Guide Verksamhet
Styra turer och verksamhet till områden med färre besökare för att minska på slitage i högaktivitets zonerna. Styra turer och verksamhet till tider på året med färre antal besökare för att lätta trycket för naturen under högsäsongen. Att utbilda våra gäster i hur man besöker naturen med minsta möjliga påverkan. Jobba med små grupper i känslig natur. Att paketera Hållbara & säkra turer och boka längre vistelser för att minska resandet per besök och antalet besökare.  

Vi har idag kommit så här långt i vårt hållbarhetsarbete:

 • All elektricitet producerar vi själva genom sol och vind. 
 • Stugorna är försedda med energisnål ledbelysning. 
 • En återvinningsstation där vi sorterar och returnerar soporna till den lokala återvinningscentralen 
 • Vi försöker handla det mesta lokalt och med kvalitet som håller
 • Kemikalier skall vara biologiskt nedbrytbara och miljömärkta
 • Våra guidade turer gör inte upp eldstäder och skräpar ned
 • Vi ansöker om de dispenser som behövs för vår verksamhet i skyddad natur
 • Vår guidade turer gör vi i mindre grupper för att minimera slitage i naturen
 • Vi städar skräp i Fulufjällets Nationalpark
 • Att jobba i naturen kräver att man också är rädd om densamma. Vi är långt ifrån perfekta men strävar hela tiden för att bli lite bättre och grönare i vår vardag.
  Ett hållbarhetsarbete tar aldrig slut!

—————————

Ecotourism Policy
National parks are the strongest protection an area can have. It is only given to the finest and most valuable areas in the Swedish landscape.

In this environment, Rösjöstugorna AB and our guide company Ecoadventure conduct our activities close to nature.

Our goal is for the business to be conducted long-term and to protect the unique nature of Fulufjället. We take local conditions into account in an environmentally friendly and climate-smart.

 We carry out our guided tours in a responsible manner with regard to history, culture, safety and practicality.

 Our guest learns about this through a review by our knowledgeable guides and hosts.

 The company tries to create conditions and collaborations with other local companies and give them the conditions to grow and conduct their business in cooperation with us.

 Every year we try to improve our operations through feedback from guests, visitors and our guides.

 We want to offer ecotourism in a protected environment for our visitors who at the same time learn to protect and take into account our fantastic nature.

Culture & Environmental values in Fulufjället National Park

 •  Completely unique sandstone plateau.
 •  Real primeval forest along the slopes.
 •  A pristine mountain without reindeer grazing
 •  Bears and wolverine populations in the forrest and on the mountain plateau.
 •  High diversity of mosses and lichens, approx. 400 individual species. Which is the single greatest biological diversity of each species.
 •  One of the world’s oldest trees Old Tjikko (5550 years old)
 •  Njupeskär, which is one of the highest waterfalls in the country with a free fall of approx. 70 meters and a total height of 93 meters.
 •  National park that continues into neighboring Norway
 •  A cultural environment with lots of archaeological finds. From a Stone Age settlement, sacrificial altars, graves, boat berths and much more.

Environmental policy
Rösjöstugorna and Ecoadventures’ policy is to reduce the environmental impact as much as possible and maximize the local benefit as much as possible. This is done by;

At Purchase
The company’s purchases take place locally & regionally in the first instance.
Biodegradable in the case of chemicals, Durability (length of time), Second Hand as well as materials and environmental impact during manufacturing are criteria we follow.
Constantly reduce purchases of products with a short life cycle.

Accommodation Business
To annually strive to reduce the volume of waste.
Reduce the consumption of fossil fuels. To continue to develop our own power supply via solar and wind in cooperation. To package and book longer stays to reduce travel per visit and the number of visitors.

Guide Activities
Direct tours and activities to areas with fewer visitors to reduce wear and tear in the high activity zones. Guide tours and activities to times of the year with fewer visitors to ease the pressure on nature during the high season. To educate our guests on how to visit nature with the least possible impact. Work with small groups in sensitive nature. To package Sustainable & safe tours and book longer stays to reduce travel per visit and the number of visitors.

Today, we have come this far in our sustainability work:

 • We produce all electricity ourselves through sun and wind.
 • The cabins are equipped with energy-efficient LED lighting.
 • A recycling station where we sort and return the rubbish to the local recycling centre
 • We try to buy most things locally and with quality that lasts
 • Chemicals must be biodegradable and environmentally labeled
 • Our guided tours do not make fires and litter
 • We apply for the exemptions needed for our activities in protected nature
 • We do our guided tours in smaller groups to minimize wear and tear in nature
 • We clean rubbish in Fulufjället National Park
 • Working in nature requires that you also be afraid of it. We are far from perfect, but we are constantly striving to become a little better and greener in our everyday lives.Sustainability work never ends!